PAGBATI SA MGA BAGONG ISKOLAR NG BAYAN SA UPLB: Alamin ang mga isyu, Ipaglaban ang ating karapatan!

 

Binabati natin ang lahat ng mga bagong iskolar ng bayan sa Unibersidad ng Pilipinas Los Banos! Kaakibat ng karangalang makapasok sa isa sa pinakaprestihiyosong pamantasan sa bansa ay ang hamon at tungkulin na makinig, matuto at makisangkot kaugnay ng mga mahahalagang isyu sa loob at labas ng pamantasan – sapagkat ang pagkatuto ay hindi lamang sa loob na apat na sulok ng silid-aralan, sapagkat kalakip ng pagiging mga iskolar ng bayan ay ang dakilang tungkuling paglungkuran ang sambayanan!

Alamin natin ang mga latest issue sa loob at labas ng UPLB, ating suriin at alamin kung ano ang ating mga karapatan!

 

Issue #1: Budget cut sa edukasyon at serbisyo, pondo para sa dayuhan at iilan hindi sa mamamayan

Ipinasa ng rehimeng US-Aquino  ang pambansang badyet na pumondo sa pagbabayad ng dayuhang-utang (P357 B, interes pa lang), sa militar (P107.9 B), korapsyon (P24.12 B pork barrel) at mga hungkag na proyekto tulad ng Conditional Cash Transfer (P30.9 B) at Public-Private Partnerships (P22.1 B), ngunit nagbigay ng kakarampot sa mga batayang serbisyong panlipunan tulad ng edukasyon ( P238.8 B sa basic education at P21.9 B sa SUCs), pabahay (P5.6 B) at serbisyong-pangkalusugan (P44.4 B).

Nakasaad sa Article 3, section 14 ng Saligang Batas: “The State shall protect the right of all citizens to quality education at all levels and make appropriate actions to make such education equally accesbile to all.” Ang edukasyon ay kaparatan, hindi pribilehiyo. Karapatan nating igiit sa gubyerno na ilaan ang pondo hindi para sa dayuhan at iilan kundi sa sambayanan.

 

Issue #2: kolonyal, komersyalisado at reaksyunaryong edukasyon

Bunga ng maka-dayuhan at kontra-mamamayang pambasang badyet ng Rehimeng US-Aquino, nagsimula ang bagong taon ng pasukan ng dambuhalang suliranin sa sektor ng edukasyon: 152,000 kakulangan sa silid-aralan, 13 milyon sa upuan, 135,000 sa palikuran at 96 milyon sa aklat.

Kaliwa’t kanan pa ang mga porma ng pagkomersyalisa sa edukasyon, kung saan pinakatampok ang pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin ng 267 pamantasan sa humigit-kumulang 10%.

Bunga ng ganitong kalunos-lunos na kalagayan, 80% ng mga estudyanteng nasa edad 11-15 taon ang hindi na nakakatuloy sa pagpasok sa eskwela (drop-out rate). Nasa 80% din ng mga estudyante sa kolehiyo ang hindi na nagsisipagtapos. Sa ngayon, 8 milyong kabataan ang hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong makatapak sa pamantasan.

Kakambal pa ng mga ito ang patuloy na pagsahol ng katangiang kolonyal ng edukasyon sa pamamagitan ng programang K to 12 ng DepEd. Ang disenyong 12 taong batayang edukasyon ay, sa katunayan, halaw sa Bologna Accords ng European Union at Washington Accords ng US. Sinasaad ng dalawang kasulatang ito na ang mga magtatrabaho sa ibayong dagat ay kailangang nakapagtapos ng 12 taong batayang edukasyon, ayon na rin ito sa dikta ng mga dayuhang multi-national corporations. Ibig saibihin, ang K to 12 ay binalangkas hindi upang tugunan ang disempleyo sa bansa o itaas ang kalidad ng edukasyon tulad ng pinalalabas ng gobyerno.

Isulong ang edukasyong siyentipiko, maka-masa at makabayan. Siyentipiko dahil nais nating isulong ang edukasyong naglalahad ng katotohanan at nagwawaksi sa mga pagtinging walang batayan. Makabayan dahil nais natin ng edukasyong nagsisilbi sa interes ng ating bayan at hindi ng dayuhan. Maka-masa dahil nais nating ang edukasyon ay nakakamit ng mahihirap at tumutugon sa kanilang pangangailangan at hindi sa iilan lamang.

 

Issue #3: Panggigipit sa mga lider-estudyante at pagyurak sa ating demokratikong karapatan

Tatlong buwan nang nakabinbin ang proklamasyon ng nanalong Tagapangulo ng Konseho ng Mag-aaral na si Ynik Ante ng Samahan ng Kabataan para sa Bayan matapos hindi kilalanin ang kanyang pagkapanalo dahil siya ay naka-promissory note. Isa itong malinaw na pagyurak sa integridad ng eleksyon at desisyon ng mga estudyante. Isa lamang ito sa napakaraming represibong hakbang at polisiyang iniwan ni Vivian Gonzales, ang dating direktor ng Office of Student Affairs at isa ring reserved colonel ng Philippine Army. Ilan sa mga kabang at polisiyang ito ay tambayan phaseout, suspension ng mga lider-estudyante, pagbabawal na maglunsad ng mga aktibidad pagkalipas ng oras ng klase, pagbabawal sa freshman na sumali sa organisasyon, panghihimasok sa operasyon n gating konseho at publikasyon, at iba pa.

Isang porma ng panggigipit sa mga estudyante ang hindi pagproklama kay Ante. Ang panggigipit na ito sa ating Konesho ng Mag-aaral ay hindi dapat pinahihintulutan. Ang ating konseho ay pinakamataas na gubyerno ng mga iskolar ng bayansa pamantasan, isang konsehong pinagbuwisan ng buhay-at-kamatayang pakikibaka ng libu-libong estudyanteng nauna sa atin. Ang Konseho an gating sandigan para sa karapatan sa edukasyon at kakampi para isulong an gating mga demokratikong adhikain.

 

***

 

Nananatiling kolonyal, komersyalisado at reaksyunaryo ang edukasyong Pilipino dahil walang makabuluhang pagbabago ang aasahan mula sa Rehimeng US-Aquino. Nananatili kasi itong kontrolado ng dayuhan at dominado ng iilang panginoong maylupa at malalaking burgesya komprador na mayayaman at makakapangyarihan.

Ang ating panawagan: Pambansang Demokrasya! Ang pambasang demokrasya ang paninindigang isulong ang pambansang kalayaan at paglaya ng bawat mamamayang inaapi at pinagsasamantalahan. PAMBANSA dahil nais nitong igiit ang pambansang soberanya. DEMOKRATIKO dahil nais nitong ipaglaban ang dmeokratikong interes at karapatan ng mayorya ng sambayanang Pilipino – ng mga magsasaka, manggagawa, propesyunal, estudyante, maliliit na negosyante, minorya, kababaihan, at iba pang demokratikong sektor.

Advertisements

UPLB students start classes with protest vs pending USC chair proclamation, educ crisis


June 13, 2012

Class opening at the University of the Philippines Los Banos was welcomed with a rally today demanding for the immediate proclamation of University Student Council-UPLB (USC-UPLB) Chairperson-elect Ynik Ante and “challenging Iskolars ng Bayan to respond on ‘education crisis’ aggravated by continuous cutbacks on education budget.”

Some 300 UPLB students led by Kabataan Party-list Southern Tagalog began distributing their flyers on the annual breakfast treat to the university’s freshman students, followed by a program at the College of Arts and Sciences steps and a protest march from UPLB to Junction, Los Banos, Laguna.

Ante’s proclamation is still pending after the electoral board’s attempt to bar her from running in the campus election and from assuming her post due to late payment of tuition. The university’s chancellor, however, has already expressed his endorsement of Ante’s proclamation amid students’ continuing support on the latter.

“The prevention of Ante’s proclamation as the legal and legitimate USC-UPLB chair is a disrespect of both the integrity of the election process and the students’ decision,” said Ma. Cristina Madeja, chairperson of the party-alliance Samahan ng Kabataan para sa Bayan (SAKBAYAN), UP’s widest student alliance of 60 student organizations. Ante was SAKBAYAN’s standard bearer for the UPLB student council elections on February.

“The intervention on the students’ activity is part of the long history of campus repression in UPLB,” Madeja continued referring to the then Office of Student Affairs Director Vivian Gonzales, a reserved colonel, as the one behind the pending proclamation of Ante. “(Gonzales) is the culprit of various repressive policies, such as tambayan phaseout, suspension of organization’s officers, intervention on internal operations of student council and publications and non-proclamation of winners in student council elections,” she pointed out.

Ante stressed that ‘campus repression’ happens because there are UPLB constituents, like SAKBAYAN that are “conscious and brave enough to stand against policies that trample our right to a quality and accessible education.”

“We welcome the freshman students with the warmest salutation as the new iskolar ng bayan. Our mass action today aims to educate and inform them of their constitutionally-guaranteed right to education, democratic right to freely express their sentiments, freely assemble and freely organize,” Ante said.

The same students also protest various schemes of tuition hike, such as UP’s Socialized Tuition and Financial Assistance Program that requires students to pay P1,500 per unit, amounting to a 50 percent tuition hike. They slam Mr. Benigno Aquino III’s budget cut on education and other social services that left UP with almost P13-billion budget deficit.

“Amidst Aquino government’s futility to prioritize education in the national budget allocation, we pledge a more serious campaign to lobby in congress and protest for higher state subsidy on education and other basic social services,” Ante said.

Madeja said that the protest today is the commencement of a series of activities that will culminate in their participation in the “people’s state of the nation address (SONA)” along with Aquino’s on July 23. #


Statement of the UP Student Regent: Respect the students’ choice for chairperson of the UPLB USC

By Diego Torres, Kartunista-Manunulat Kolektib

With full faith in the electorate of UP Los Banos, the Office of the Student Regent will recognize Ynik Ante the chairperson of their University Student Council. Ms Ante won the elections held 22-24 February 2012 by 36 votes.

The disqualification case against Ms Ante, who had unpaid tuition until the time of the election, should no longer be entertained by the College Electoral Board (CEB) of UP Los Banos for both technical and substantial grounds. Per records of the University Registrar, Ms Ante was enrolled last semester.

Late payment of tuition should not be used to undermine the position of any student committed to be involved so fully in UP’s academic and extra-curricular offerings. Such circumstance is one many UP students have found themselves in, with UP tuition’s rise to almost five times the minimum wage.

No law or precedent will correctly stand to the position to consider the election as if Ms Ante’s name had not been present on the ballot. Nullifying votes already cast for her nullifies the vote entirely. Thus, the proposal of the CEB to declare the runner up as chairperson is baseless.

For guidance in future elections, the OSR stands that the mere pendency of a disqualification case against a candidate who had been allowed into a ballot does not justify the suspension of proclamation after winning in the election. To hold otherwise would unduly encourage the filing of baseless and malicious petitions for disqualification if only to effect the suspension of the proclamation of the winning candidate. In the end, this defeats the sovereign will of the electorate and unduly benefits undeserving third parties.

We call on the CEB of UP Los Banos – all college secretaries and student council chairpersons – to uphold the UP tradition of open-mindedness and democracy, and to proclaim Ms Ante as chairperson of the UPLB USC as soon as possible.

Hopefully, this serves as a fitting challenge to Ms Ante, the students’ choice, along with the duly-elected USC, to pay off lost time and to release the distress and disappointment, with magnified commitment to serve their constituency.

All the best, for a better UP.

KRISSY CONTI

Outgoing Student Regent

CLEVE ARGUELLES

Incoming Student Regent

1 June 2012


ST student leaders convene, intensify ‘strikes’ vs budget cuts


PRESS RELEASE | SEPTEMBER 23, 2011

MEDIA COVERAGE IS REQUESTED.

 

“The campus strikes in various universities in Metro Manila are so deafening that their echoing protests reach Southern Tagalog,” said Pura Beatriz Valle, chairperson of the University Student Council-UPLB (USC-UPLB)

Led by the Southern Tagalog-based multi-sectoral alliance Save Our Education Movement, Valle and her constituents in UP Los Banos together with All UP Workers Union held various activities since August to rekindle wide participation in opposing the cutbacks. All their efforts are headed towards participating in the nationwide campus strikes against budget cuts on Sept. 19 to 23.

Strikes ‘intensified’

Some 110 student councils and 70 student publications in Southern Tagalog, including USC-UPLB gather today in a convention to discuss the new round of social service budget cuts under Benigno Aquino’s National Expenditure Program 2012.

Student leaders are convinced that the budget cuts are in line with the systematic program of the Aquino administration to reduce state funding on social services as compliance to neoliberal policies ‘dictated’ by foreign banking institutions like the International Monetary Fund and World Bank.

“As iskolar ng bayan, the new round of budget cuts [makes] our already pitiful economic condition [more severe] and strangulates our hope of a better tomorrow through education,” Cavite State University Central Student Government Chairperson Paul Dulanas explained.

Dulanas stood with Aquino’s regard to the people as his ‘bosses’. “We ask PNoy to reconsider his thrust towards us, his ‘boss’, and to acquiesce to our valid petition to help us help him in building our beloved nation as graduates in the near future,” he continued.

Southern Luzon State University Student Council Chairperson Benson Del Valle emphasized the saddening condition of state universities and colleges relative with their foreign counterparts.

“Globally competitive students are what Southern Luzon State University produces…[pero] marami pang equipment ang kailangan sa school. Kung kami ang kinabukasan ng bayan dapat kami ang priority [sa national budget],”  Del Valle said.

The convention was organized by the National Union of Students of the Philippines and College Editors’ Guild  of the Philippines in Southern Tagalog.

At 10am today, some 500 UPLB students, teachers, employees and administration officials led by Save Our Education Movement gather at the UPLB Oblation grounds, ‘strike’ bowling pins painted with ‘BUDGET CUT’, ‘plank’ forming the words “NO TO BUDGET CUT”, and stage various cultural performances to participate in the nationwide strikes against budget cuts.

‘Striking’ creative, internet activities 

Previously, Save Our Education Movement organized the Facebook campaign “Strike a Pose to Oppose Budget Cuts” where students, teachers and employees attach the slogan in their photos. They also conducted a “funeral march” where students carry a coffin with the words “RIP EDUCATION” while reading a poem that concludes with the call “Resurrection for Education, Strike Back for the Nation”.

On the commemoration of Martial Law on Sept. 21, the alliance also organized a “mass planking” in Los Banos, Laguna to denounce the “Anti-Planking” Bill filed in Congress and call for “respect of democratic rights” such as the freedom of expression and organization.

Several other activities are noise barrage, mobile art exhibit, mini-concert, film showing and room-to-room discussions.

Save Our Education Movement is a convenor of another broader alliance Kilos Na Laban sa Budget Cuts (Act Now Against Budget Cuts) which is flooding state-funded universities and hospitals as well as social networking sites such as Facebook and Twitter with the slogan “Strike back”.

 

Confronting Aquino: ‘We protest intelligently’

“’Strike’ is the reverberating call and action that is flooding the nation during this time of chronic crisis along with a government that deceives the people,” Save Our Education Movement Spokesperson Allen Lemence furthered.

Lemence referred to the Department of Budget and Management, Aquino and his communications team ‘misleading data’ claiming that there is no cutbacks, but a 10 percent increase in education fund. He debunked Aquino camp by exhibiting the impending P800-million cut on UP budget next year, and the almost P500 million cut on SUCs’ maintenance and personnel services funds next year.

Lemence also cited Rep. Castelo’s act of repression for condemning the students who ‘planked’ in streets to express their protests.

“We do not hesitate to engage in any form of protest intelligently to go against the flow of silence, apathy and helplessness. We will not let this to pass without Aquino and the world witnessing the Filipino youth stand firm for our right to free and quality education,” Lemence ended.

 

STRIKE BACK against BUDGET CUTS!

Sept. 23 | Southern Tagalog

9am                assembly at the UPLB oblation grounds, chanting and snake rally

10am              start of solidarity program

11am              ‘strike’ bowling pins painted with “BUDGET CUT”

12nn               planking forming the call “NO TO BUDGET CUTS!”

                        Barricade at the UPLB gate and march to Junction, Los Banos

 

10am              propaganda caravan from Quezon to Laguna to Tagaytay City

4pm                assembly for the Southern Tagalog Regional Student congress

                        (National Union of Students of he Philippines-Southern Tagalog &

                        College Editors’ Guild of the Philippines-Southern Tagalog)

 

7am-5pm       Black ribbon wearing, manifesto signing and leafleteering

                        (Cavite State University and Southern Luzon State University)

For questions, clarifications, comments and suggestions, please do not hesistate to contact any of the following:

Allen Lemuel Lemence

Spokesperson, Save our Education Movement

09272771096

Mark Vincent Baracao and Beverly Laguartilla

Media desk, Save Our Education Movement

saveoureducationmovt@gmail.com | 09352986944; 09358676334

Facebook: Save Our Education Movement

Strike Lead

strikelead2011@gmail.com; www.cegp.org

Facebook: #Strike Lead (page); CEGP Pambansang Opisina


STRIKE BACK against BUDGET CUTS!

MEDIA ADVISORY | SEPTEMBER 22, 2011

MEDIA COVERAGE IS REQUESTED.

Reference:         Allen Lemuel Lemence

Spokesperson, Save our Education Movement

09272771096

Mark Vincent Baracao and Beverly Laguartilla

Media desk, Save Our Education Movement

saveoureducationmovt@gmail.com | 09352986944; 09358676334

Facebook: Save Our Education Movement

                                Strike Lead

                                www.cegp.org | strikelead2011@gmail.com

Facebook: CEGP Pambansang Opisina

 

STRIKE BACK against BUDGET CUTS![i]

(UPLB activities)

DATE & TIME

ACTIVITY/IES

BACKGROUND & PHOTO OPPORTUNITIES

Sept 22, 5-10pm CDC Rooftop mini-concert & film viewing in UPLB and vigil until Sept 23 UP system-wide strike Sponsored by Katipunan ng mga Sangguniang Mag-aaral sa UP-UPLB through the initiative of University Student Council-UPLB

Band performances will come from homegrown bands, poem reading from UPLB Writers’ Club, Kartunista-Manunulat Kolektib and UPLB teachers and mini-skits from the Umalohokan, Inc and Freshman students from Isko’t iska 2011.

Sept 23, 10pm-12nn UP system-wide strike featuring UPLB planking against budget cuts

Red Ribbon wearing

Sponsored by the Save Our Education Movement through the initiative of University Student Council-UPLB, Samahan ng Kabataan para sa Bayan and UPLB Kulturang Ugnayan ng Kabataan Alay sa Bayan.

A solidarity program of students, teachers, employees, school officials, parents and alumni will gather at the Oblation ground in UP Los Banos.

UPLB planking will be held, where in students will lie face down in Oblation ground forming the word (tentative) “No To Budget Cuts!”

Red Ribbon wearing is sponsored by the Alyansa ng mga Manlalaro sa UPLB

Sept 20-23 Free t-shirt printing Sponsored by the Anakbayan-UPLB, League of Filipino Students-UPLB, Gabriela Youth-UPLB, Student Christian Movement-UPLB

Available at the Humanities Building Lobby every 10am-5pm. Students bring t-shirt appropriate for red and black print and they will obtain free t-shirt print with an Aquino caricature cutting down a chair with a hand-saw, and a ‘stop’ sign on it, with a “No to Budget Cut!” statement below the caricature.

Sept 20-23 Mobile art exhibit Sponsored by the UPLB Kulturang Ugnayan ng Kabataan Alay sa Bayan

Different artworks of resistance, photos of strikes and student protests and human performance art will be displayed on building open area such as lobby. The exhibit will be hopped on different buildings everyday.

Sept 20-23 “Strike A Pose to oppose” photo booth Sponsored by Samahan ng Kabataan para sa Bayan and UPLB Kulturang Ugnayan ng Kabataan Alay sa Bayan in cooperation with InFocus Camera Guild.

A student will pose in his/her chosen area. The photo will be edited so the statement “I pose to oppose budget cut! Strike on Sept 23!” will be attached. Photos are collated in a photo album in Facebook.

Sept 20-23 Noise Barrage Sponsored by the Anakbayan-UPLB, League of Filipino Students-UPLB, Gabriela Youth-UPLB, Student Christian Movement-UPLB

Noise barrage everyday will be held at Carabao park and Humanities steps in UPLB.

Previously, Save Our Education Movement held the following activities in UPLB:

Sept 20, 4pm Funeral march Title: ““You Can Do the Resurrection, Strike Back for Education!”

An activity after the ‘Calamba 7’ hearing. Calamba 7 includes the five UP students and 2 Anakpawis party-list members that were detained after heckling “Walang pagbabago sa ilalim ni Aquino!” during Aquino’s speech on Calamba Day in Calamba City.

Students led by Samahan ng Kabataan para sa bayan through the initiative of Anakbayan-UPLB, League of Filipino Students-UPLB, Gabriela Youth-UPLB, UPLB Kultuang Ugnayan ng Kabataan para sa Bayan, Umalohokan, Inc. and National Union of Students of the Philippines-Southern Tagalog will march with a coffin where the word “RIP Education” is painted. The students will put crosses around the campus with the words “Do the resurrection for education! Strike back on Sept 23!” The coffin will be burned down as students vow to protest for education to resurrect as an inalienable right of the people.


Education dies because of budget cuts. But students from University of the Philippines Los Banos march with joy as they promise resurrection for education tomorrow on the nationwide campus strikes against budget cuts.

Sept 21, 4pm multi-sectoral mobilization (4pm) Different sectors led by the Bagong Alyansang Makabayan Southern Tagalog through the initiative of of Anakbayan-ST Gabriela Youth-UPLB and League of Filipino Students-UPLB will march from Carabao Park in UPLB to Junction, Barangay Batong Malake,Los Banos Laguna.


Thank you and we appreciate your warm support for our advocacy. Please help us inform the larger population of our unwavering advocacy for free and quality education. Should you have any questions and comments, please do not hesitate to contact us through the contact details above.

 

 


[i] BACKGROUND

State universities and colleges (SUCs) are expecting another round of budget cuts as progressive party-lists and nationalist organizations review the National Expenditure Program (NEP) 2012 of the Aquino administration.

According to Kabataan Party-list in a joint budget review with Kilos Na Laban sa Budget Cuts alliance, 112 SUCs are only allocated with P21.89 million next year, P569.8 million lower compared with this year’s allocation. The maintenance fund for 45 SUCs will be reduced by P250.9 million, the personnel services fund of 58 SUCs will be reduced by P403.3 million amid automatic appropriation as per Salary Standardization Law and capital outlay fund of all SUCs will remain at zero peso.

The country’s premier state university, the University of the Philippines, will receive budget allocation with P800 million budget cut, including the almost P700 million slash on salaries of teachers and employees.

Because of this abandonment of the Aquino administration of the basic social services, we, concerned students, parents, teachers and educators, school officials, and other groups and individuals, convened to establish the SAVE OUR EDUCATION MOVEMENT to firmly  assert for a sufficient state subsidy for education and link such call for a pro-people National Budget responsive to the needs of the Filipino People.