Mensahe ng Pambansang Komiteng Tagapagpaganap sa Ika-13 anibersaryo ng Anakbayan

Isulong ang rebolusyunaryong tradisyon ng Katipunan at Kabataang Makabayan! Ipagpatuloy ang ‘di tapos na laban para sa pambansang demokrasya’t kalayaan!

Mensahe para sa ika-13 taong anibersaryo ng Anakbayan
Pambansang Komiteng Tagapagpaganap
30 Nobyembre 2011

Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang rebolusyunaryong tradisyon, militansya at katapangan ng mga kabataang Pilipino. Simula’t sapul, inspirado at tinatanglawan ng sulo nina Gat Andres Bonifacio at iba pang mga kabataang kasapi ng Katipunan at ng Kabataang Makabayan ang ating pagsusumikap na ipagpatuloy ang ‘di pa natatapos na laban para sa tunay na pambansang demokrasya at kalayaan.

Ngayong araw ang ika-148 kaarawan ng dakilang bayani mula sa proletaryado na si Andres Bonifacio. Sa kasagsagan ng kanyang kabataan, namuno siya sa lihim na Katipunan at nagmobilisa ng mamamayan para sa Rebolusyong Pilipino ng 1896. Kumilos si Bonifacio kasama ang buong sambayanan sa armadong pakikibaka at ipinagtagumpay ang rebolusyong dumurog sa kolonyalismong Espanyol.

Naging modelo si Bonifacio ng rebolusyunaryong militansya ng mga kabataang Pilipino at ng mga tagapagtaguyod ng pambansang demokrasya. Ang pakikibaka ng Kabataang Makabayan (KM), na itinatag noong 30 Nobyembre 1964, ay inspirado ng rebolusyunaryong tradisyon ng 1896. Tangan ng KM ang makabayang misyon na ipagpatuloy ang Rebolusyong Pilipino ng 1896.

Ginampanan ng KM ang talibang papel sa muling pagmumulat sa mamamayan sa bulok na sistemang malakolonyal at malapyudal at pagpapalaganap sa pambansa-demokratikong adhikain ng mamamayan. Inialay ng KM ang kanyang sarili bilang katuwang ng uring anakpawis at paaralan para sa mga kadre ng pambansa-demokratikong kilusan.

Ang susing pangmasang organisasyon ng Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970 ay nagsulong ng gawaing masa at integrasyon ng kabataan sa hanay ng mga manggagawa’t magsasaka. Noong sinuspinde ang writ of habeas corpus noong 21 Agosto 1971, napilitang mag-underground ang KM. Maraming mga kasapi nito ang naging mahuhusay na rebolusyunaryo at nag-alay ng sakripisyo sa pagsisilbi sa sambayanan.

Si Andres Bonifacio at ang KM ay mga gintong talang nagbibigay liwanag sa pagsusumikap ng Anakbayan na ipagpatuloy ang kanilang mga simulain at ginintuang layunin na palayain ang mamamayan mula sa madilim na lipunang malakolonyal at malapyudal na pinaghaharian ng dayuhan at lokal na mga mapagsamantala.

Ipinakikita ng mga halimbawa ni Andres Bonifacio at ng KM sa Anakbayan at kasalukuyang henerasyon ng mga kabataang Pilipino na ang rebolusyon ang tanging proseso na makapagbibigay ng ganap na ekspresyon sa adhikain ng buong sambayanan na mapalaya ang sarili sa pang-aapi’t pagsasamantalang siglo-siglo nang gumagapos sa atin.

Ang pinagsanib na paghahari ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo (IBP) ang prinsipal na dahilan ng karalitaan, kawalan ng trabaho, kawalan ng lupang sakahan, ‘di sapat na edukasyon, masamang kalusugan at paglabag sa mga karapatan. Pangunahing tungkulin ng bagong tipong Pambansa-Demokratikong rebolusyon na wakasan ang IBP upang makamit ang ganap na kalayaan at demokrasya.

Pangunahing tungkulin ng kabataang Pilipino na ipagpatuloy at tapusin ang ‘di tapos na rebolusyon sa ilalim ng bandila ng pambansang demokrasya, ilantad sa mamamayan at labanan ang kawalang katarungan sa lipunan dulot ng imperyalismo at lokal na reaksyunaryong kasabwat nito.

Pinananatili ng naghaharing uri sa kasalukuyan ang isang sistema ng edukasyon at kultura na humuhubog sa konserbatibong paraan sa kaisipan at pang-uugali ng mga kabataan; upang tayo’y maging kimi, makasarili at walang pagmamalasakit sa ating kapwa. Dapat tayong magpumiglas at pag-aralang mabuti ang malaking kumprontasyon sa pagitan ng IBP at sambayanang nakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Patuloy na dadanasin ng buong sambayanan ang tuwirang paghihirap na dulot ng IBP kung manghihina at magkikibit-balikat lamang ang mga kabataan. Sa pag-aaral lamang sa saligang kontradiksyon sa pagitan ng IBP at pambansang demokrasya epektibong mauunawaan ng kabataan ang pangangailangan sa puspos na pagkilos at pakikipagtulungan sa uring anakpawis para kumpletuhin ang istorikong proseso ng pagbabago.

Kinakailangang gampanan ng Anakbayan ang istorikong papel nito bilang talibang organisasyon ng kabataang Pilipino na minana natin sa KM. Binubuo natin ang bago at makapangyarihang kumbinasyon ng mga kabataan na makapagpupukaw, makapag-oorganisa at makakapagmobilisa sa lahat ng kabataan, saan man ang kanilang konsentrahan.

Bilang talibang organisasyon, dapat tayong tumulong sa pagkakamit ng ‘di magagaping pagkakaisa sa lahat ng uri at sektor ng lipunan. Kinakailangan nating sumanib sa masa ng mamamayang api’t pinagsasamantalahan para makamit ang tagumpay sa pakikibaka para sa pambansang demokrasya.

Sa patuloy na paglala ng krisis panlipunan, darami ang mga kabataang tututol at lalaban sa lipas nang kaayusan, magpupunyagi sa pagtatayo ng isang bagong sistemang panlipunan kung saan ang lahat ay makikinabang sa pag-unlad. Inaasahan nating marami pang kabataang hahalili sa mga martir ng kabataa’t Anakbayan na tatahak sa matatag na landas ng pagrerebolusyon sa inhustisya at magsusulong ng mas maunlad na lipunan.

Tanging sa gayong paraan lamang natin magagampanan ang ating papel bilang balon ng mga rebolusyunaryo para sa pambansang demokrasya’t sosyalismo; sa gayong paraan lamang natin magagampanan ang ating papel bilang ‘di napapatid na salinlahi ng rebolusyon.###

Mabuhay ang Anakbayan at kabataang Pilipino!

Mabuhay ang mga kabataang martir ng sambayanan!

Ipagtagumpay ang Pambansa-Demokratikong rebolusyon ng mamamayan!

Advertisements

After SC ruling on Luisita distribution, youth group urges action on 2004 massacre

Source: Anakbayan Phils

The national youth group Anakbayan is urging Ombudsman Conchita Carpio-Morales to prioritize and take action on the 2004 Hacienda Luisita massacre in which seven farm workers and supporters were killed after soldiers opened fire on them.

“This is a chance for the Office of the Ombudsman to make amends and correct a very grievous injustice committed against the farm workers of Luisita” said Vencer Crisosotmo, national chairperson of Anakbayan.

According him, Carpio-Morales’ successor, Merceditas Guiterrez, sat on the case’ during her entire six-year term.

On November 6, 2004, more than five thousand farm workers went on strike to protest, among others, the illegal firing of their union officials and the infamous Stock Distribution Option (SDO). They were accompanied by residents of the ten baranggays inside Luisita, sympathetic baranggay officials, priests, and even people from other parts of Luzon.

Ten days after, soldiers used an armored personnel carrier (APC) to ram through the strikers’ picket line and then opened fire with more than a thousand rounds of ammunition.

The seven are: Jhavie Basilio, 20 years old; Juancho Sanchez, 20; Adriano Caballero, Jr., 23; Jhune David, 27; Jesus Laza, Jessie Valdez, and Jaime Pastidio. Six more were killed, said the farm workers, but their bodies were never recovered. In addition, 121 were injured, including 11 children and four aged above sixty years old.

Until today however, not a single government or military official has been charged in connection with the massacre. Among those being held by the farm workers’ unions as liable for the massacre are: former president and Armed Forces commander-in-chief Gloria Macapagal-Arroyo, former labor secretary Patricia Sto. Tomas, former armed forces chief Hermogenes Esperon, former police chief Edgardo Aglipay, and the Cojuangco-Aquinos.

“We hope that the Ombudsman will do its job despite the clear conflict with the interests of the presidential family” said Crisostomo.

Despite repeated claims by the Palace that President Benigno ‘Noynoy’ Aquino III has divested his share in Hacienda Luisita, Anakbayan has maintained that Aquino is still responsible for any developments (or lack of) in issues surrounding the Tarlac estate as the head of the government.


Anakbayan congratulates Luisita farmers, urges free distribution of land, continued vigilance vs. Cojuangco-Aquino maneuverings

The 12,000-strong national youth group Anakbayan joins the entire Filipino people in celebrating the historic ruling of the Supreme Court regarding the Cojuangco-Aquino-owned Hacienda Luisita, We send our warmest congratulations to the farmers for remaining resolute and strong so that they could reach this monumental day. We salute all those who gave their lives in this struggle, including several members of the Anakbayan chapter in Luisita.

We thank the farmers for concretely teaching the Filipino youth and students that only through militant and collective action can our democratic rights be upheld. Throughout the years, thousands of youths and students have visited Luisita in solidarity trips. Many were enlightened regarding social realities, and many were inspired to become activists so that they could concretely contribute towards the realization of a new society in which there would be no Luisitas to oppress farmers.

We demand an immediate implementation of the Supreme Court ruling. To President Benigno ‘Noynoy’ Aquino III and the Department of Agrarian Reform: No more excuses! Whether you have divested yourself of your shares in Luisita is not an issue. We want you to implement the ruling, the law, and uphold the interests of the farmers. Distribute Luisita for free to all the farmers in the hacienda.

We urge all those who are celebrating and shedding tears of joy today to remain vigilant. As long as the SC ruling hasn’t been implemented, there is always the danger of maneuverings by the Cojuangco-Aquinos to hijack our victory, such as: subjecting Luisita to the sham CARPER, asking for ‘compensation’ or making the farmers pay for what they have paid for long ago, bogus land calculations, etc.

Ultimately, only through the continued militant efforts of the farmers and the people will ensure our victory. We urge the Filipino youth to support the Luisita farmers should they decide to occupy and takeover the Hacienda, and till the land so that they can concretely benefit from it.