Sa ilalim ni Aquino: Isang taon na, may nagbago ba?


Class opening protest

Ang LFS at Anakbayan ay mga kasaping organisasyon ng Samahan ng KAbataan para sa Bayan o SAKBAYAN, ang pinakamalawak na partido-alyansa sa buong UP system. Ang LFS at Anakbayan din ay mga tagapagtatag ng Kabataan Partylist, ang nag-iisang representante sa kongreso na mula sa kabataan.

BINABATI NATIN ANG LAHAT NG MGA BAGONG ISKOLAR NG BAYAN! TATAK AT HINDI MAWAWALA SA ATIN ANG PAGIGING MAPANURI. KAYA HINIHIKAYAT NATIN ANG LAHAT NG MGA BAGONG ISKOLAR NG BAYAN NA MAG-ARAL, MAGLINGKOD, AT MANGAHAS NA MAKIBAKA!

Malinaw ang sagot ng kabataan: walang pagbabago sa ilalim ng rehimeng Aquino. Magpasahanggang ngayon, hindi napatunayan ng rehimeng US-Aquino na mayroon itong saligang pagkakaiba sa nagdaang rehimen ni Arroyo na kinamuhian ng sambayanang Pilipino. Nagbago lamang ang mga pangalan, istilo at mukha. Pero pareho lamang ang nakikinabang sa mga patakaran at polisiya: ang mga dayuhan at iilang mapagsamantala at mapang-api.

Bakit wala tayong aasahan sa ipinangakong pagbabago ni Aquino? Dahil ang sistemang panlipunan ng Pilipinas ay nanatili pa ring mala-kolonyal at mala-pyudal. Ibig sabihin nito, kahit na mayaman ang Pilipinas sa napakaraming likas-yaman (halimbawa, pangatlong pinakamayaman sa ginto sa daigdig) at yamang-tao (90 milyong mamamayan na halos apat na ulit na mas marami kaysa Canada), nilulukuban ang Sambayanang Pilipino ng tatlong ugat ng suliranin ng lipunan: ang imperyalismong-US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

IMPERYALISMO ang pananatili ng dayuhang kontrol at dominasyon sa ekonomiya, pulitika at kultura ng bansa. Namamayani ang mga produkto ng mga dambuhalang korporasyon sa merkado ng bansa kung kaya nasasapawan at nalulugi ang mga maliliit na negosyo. Habang kumikita ng bilyong dolyar, pinapako ng mga imperyalista ang mga manggagawa sa napakaliit na sahod. Kinokontrol din ng mga imperyalistang-US ang mga polisiya ng gubyerno upang pigilan ang ating sariling pag-unlad. Kasabwat ng mga imperayalistang-US ang mga malalaking burgesya-kumprador o malalaking negosyanteng kumakalap ng dambuhalang likas-yaman at ineeksport sa ibayong dagat para sa pakinabang ng mga imperyalista.

PYUDALISMO naman ang sistemang nagtatali sa mga magsasakang bumubuo ng 75% ng ating populasyon sa relasyong mapagsamatala dahil sa konsentrasyon ng lupa sa mga asendero at malalaking panginoong maylupa. Ito ang naglulugmok sa mayorya ng mamamayan sa malawak na kagutuman, disempleyo, pagkamangmang at malalim na kahirapan.

BURUKRATA-KAPITALISMO ang sistema kung saan ang gobyerno ay ginagamit ng imperyalista, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador para sa pagnenegosyo, sa halip na gamitin ito para sa pagseserbisyo sa sambayanang Pilipino.

Ang tatlong salot na ito ang pinaglilingkuran ni Aquino, hindi ang sambayanang Pilipino. Hindi ang mamamayang pinagsasamantalahan at inaapi ang “boss” ni Aquino, kundi ang mga imperyalistang Kano, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador.

Paano ito nagiging totoo sa mga polisiya ng rehimeng US-Aquino?

MAKA-DAYUHAN AT KONTRA-MAMAMAYANG EDUKASYON

Napakaliit ng pondo ng gubyerno sa edukasyon kumpara sa tunay na pangangailangan. Sa ipinasang badyet ng rehimeng US-Aquino para sa edukasyon, kitang-kita ang napakalaking kakulangan:

Mga kakulangan sa elementary at high school Kakulangan (2011) Tinarget idagdag ng gubyerno Natirang kakulangan
Kaguruan 103,599 10,000 93,599
Klasrum 152, 569 18,169 134,400
Upuan 13,225,527 1,168,608 12,056,919
Libro 95,557,997 32,325,782 63,232,105

Sanggunian: Department of Education mula sa League of Filipino Students praymer sa edukasyon

Nakatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas ng napakaliit na P5 bilyong badyet. Kulang ito ng P12 bilyon. Dahil sa kakulangan sa badyet, natutulak ang UP na magtaas ng matrikula. Kaya bukod sa itinaas nitong matrikula noong 2006 mula P225 kada yunit patungong P1,000 kada yunit, ngayong taon itinaas pa nila ang bayarin mula P1,000 tungong P1,500 kada yunit sa pamamagitan ng Socialized Tuiton and Financial Assistance Program. Kaya sa isang semestre, papatak sa halos P60,000 ang bayarin ng estudyante ng UP kada taon. Tumaas din ang bayarin sa dormitoryo mula P350 patungong P600-P1,000 kada buwan. Dahil sa mga desperadong hakbang na ito, sa UP Diliman halimbawa, 3,826 na pumasa sa entrance exam sa UP (UPCAT), 1,110 ang hindi na pumasok sa UP, habang may 303 pa sa kanila ang nagkumpirma ng pagpasok pero kalauna’y iniatras din.

Maliban sa UP, nagtaasan din ng matrikula at iba pang bayarin sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo. Dahil dito, halos wala nang pamantasan ang kaya pang kumupkop ng mga matalino ngunit mahirap na magsasaka at manggagawa.

Sa halip na solusyonan ang malaking kakulangan sa pondo, balak ipasa ng rehimeng US-Aquino ang K+12, kung saan gagawing required ang kindergarten, 6 taon sa elementarya, 4 taon sa junior hayskul at dagdag na 2 taon para sa senior hayskul. Magdadag dito ng mga kurso tulad ng welding, machine operation at bar tending. Layunin ng K+12 na magpagradweyt ng kabataang Pilipino para ieksport ang lakas-paggawa sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng K+12, pakikinabangan ng dayuhan ang mga kabataan, habang nasasaid ang pwersang paggawa para sa pagpapa-unlad ng bansa.

Ang ating panawagan: PAMBANSANG DEMOKRASYA! Ang pambansang demokrasya ang paninindigan para sa pagpapabagsak sa tatlong ugat ng suliranin ng lipunang Pilipino. Layunin ng pambansa demokratikong pakikibaka ang paglaya mula sa dayuhang kontrol sa ating ekonomiya, pulitika at kultura, pyudal na pagsasamantala at burukratikong katiwalian at pandarahas sa mamamayan.

PAMBANSA dahil nais nitong igiit ang pambansang soberanya.

DEMOKRATIKO dahil nais nitong ipaglaban ang demokratikong interes at karapatan ng mayorya ng sambayanang Pilipino—ng mga magsasaka, manggagawa, propesyunal, estudyante, maliliit na negosyante, minorya (Moro, Lumad, Mangyan atbp.), kababaihan, at iba pang demokratikong sektor.

ISKOLAR NA BAYAN, IPAGLABAN ANG KARAPATAN SA EDUKASYON

PAGLINGKURAN ANG SAMBAYANAN!

Advertisements

2 Comments on “Sa ilalim ni Aquino: Isang taon na, may nagbago ba?”

 1. jhenn says:

  on my own words hindi ba dapat na kung magdarag tayo ng isang taon pa sa haiskul ay madami nah silang matototonan pra pag nakagraduate nah sila sa haiskul ay pwede nah silang magtrabo total sa isang taon marami na silang napag aral at khit haiskul graduate lng madaling mkahanap ng trabaho.. eh sa hirap pa nman ng buhay ngayon eh hindi makakayanan ito ng ibang mga magulang.

  • ANAKBAYAN UP LOS BANOS says:

   Hi Jhen! Salamat sa pagkomento. Nakikita ko yung punto mo na mahirap ang buhay kaya as much as possible gusto natin magkaroon ng isang disenteng trabaho na may nakabubuhay na sahod pagkatapos makapag-aral, kahit sa hayskul man lang. Itong kahirapang ito rin ang dahilan kung bakit minsan wala rin tayong kakayanang makapagkolehiyo kahit gusto natin. Ngunit sa proyektong K+12 kailangan nating tignan yung pangmalayuan, after all hindi naman tayo nanangarap lang at naghahanda ng kinabukasan/hinaharap natin para sa ating mga sarili lamang, kundi para sa ating magiging pamilya, lalung-lalo na para sa ating mga magiging anak.

   Ang layunin ng K+12, tama ka, ay para ihanda tayo bilang mga manggagawa pagkatapos ng hayskul, dahil umano sa mga training na ibibigay sa atin sa dagdag na taon sa hayskul at syempre dahil 18 yrs old na tayo pagkatapos ng hayskul sa K+12. Ibig sabihin, ang K+12 ay isang labor policy, hindi polisiya para pag-igihin ang sistema ng edukasyon. At ano ang problema rito kung ang edukasyon ay gagamitin bilang instrumento sa para magkatrabaho? Nawawala ang esensya ng edukasyon. Bakit tayo nag-aaral? Para magkaroon ng trabaho pagkagradweyt? Tandaan natin, ika nga ni Jose Rizal, na ang edukasyon ay armas natin para palayain ang sarili mula sa tanikala ng ignoransya o kamangmanagan. Paano kung ang gusto mong pag-aralan ay geology, isang napakahalagang pag-aaral para sana matuklasan natin ang maraming usapin sa ating lipunan, na ang buong bansa pala ay nasa fault line, at maaari tayong makaranas ng malalakas na lindol nang hindi natin alam, Kung mayroon tayong sapat na mga geologists, madaling madetect ang mga lindol na ito bago pa man mangyari (bagay na hirap gawin ng PAGASA dahil kulang sila sa mga geologist). Ang problema, uso ba ang geology? Malaki ba ang sweldo ng nagtapos ng ganitong pag-aaral? Hindi. So ano ang kukunin nating kurso? Syempre, yung uso, yung mataas ang sweldo. Ano ang mga trabahong ito? Yung mga trabahong kailangan ng dayuhan, hindi ng bansa. Kaya sa halip na kumuha ng kursong geology halimbawa, kukuha na lang ako ng call center course, o kaya technical course na caregiving. sa ganitong proseso nagkaroon tayo ng trabaho at sweldo, nabuhay tayo ng panandalian. Pero naalis ba tayo sa gapos ng kamangmangan? Tuloy kapag nagtataas ng presyo ng langis, sasabihin lang ng gubyerno, dahil yan sa pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pero ganun ba yun kasimple? Hindi naman talaga. Bakit hindi natin alam? Bakit tayo nalinlang? Simple, kasi hindi natin alam. Hindi natin napag-aralan. Bakit hindi? Kasi nakatuon ang edukasyon natin sa pangangailangan ng dayuhan, hindi ng tunay na kailangan ng ating mga sarili, ng ating mga pamilya at ng bansa.

   Sa ganitong paraan nakabalangkas ang K+12. Magdadagdag ng mga technical courses sa hayskul tulad ng machine operation at welding para maging mga trabahante ng dayuhan. Sa pamamagitan nito, hindi na tayo bibigyan ng pagkakataong matuto at makawala sa gapos ng kamangmangan. Kung ganito ang edukasyong ipapamana natin sa ating mga anak, paano na tayo sa hinaharap? Ibig ba nitong sabihin magiging isang lipunan na lang tayo na inaalipin ng dayuhan dahil lumaki tayong walang natutunan maliban sa magmachine operate at mag-welding?

   Ang problema sa trabaho ay iba pa ngunit hindi hiwalay na problema. Halimbawa, grumadweyt ka ng AB Filipino o BS Forestry, na hindi uso at walang tiyak na empleyo pero napakahalagang mga kurso, ang paraan para masolusyonan ito ay bigyan sila ng trabaho, pakinabangan sila ng bansa batay sa kanilang specialization, sa kursong kanilang pinaghusayang mapag-aralan.

   sana nagkaroon ng makabuluhang sagot ang komento ko! Maraming salamat ulit! Mabuhay ka!


We know you want to speak up. Share your insights here...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s