NASA PIITAN ANG MGA PAG-ASA NG BAYAN!


Kasabay ng pagdiriwang ng ika-150 kaarawan ni Gat Jose Rizal, nagpasinaya ang Lungsod ng Calamba at si Noynoy Aquino ng isang monumento ni Rizal na ginastusan ng P80 milyon. Sa halip na magbunyi sa pinakamataas na rebulto ni Rizal, minarapat ng limang estudyante ng UP Los Banos na magprotesta sa pagkadusta ng kabataang itinuring ni Rizal na mga pag-asa ng bayan.

Sa ngalan ng 7.93 milyong kabataang hindi nakapasok sa elementarya at hayskul ngayong pasukan at upang basagin ang ilusyon ng pagbabago sa rehimeng US-Aquino, militanteng isinigaw ng limang estudyanteng ito ang: “Walang pagbabago sa ilalim ni Aquino!” sa harap mismo ng papet na pangulo.

Ngunit kinitil ng rehimeng US-Aquino ang demokrasya sa araw mismo ng kaarawan ng pambansang bayani. Dinampot, kinaladkad at iligal na ikinulong ang limang kabataan. Sa kasalukuyan halos 44 oras nang nakaditine sina:

YNIK ANTE, BS Development Communication ’08. Kasapi: Kabataan Partylist, UPLB Development Communicators’ Society at Umalohokan, Inc. Councilor: Konseho ng Mag-aaral.

 

Michael Jason Mozo, BS Chemical Engineering ’07.

 Kasapi: Anakbayan-UPLB, UPLB Engineeing Students’ Society, Kabataang Partylist, UPLB Kulturang Ugnayan ng Kabataan Alay sa Bayan (UPLB KULAYAN) at UPLB Photographers’ Society.

Ruffa Solano, BS Nutrition ’08. Kasapi: Red Cross Youth-UPLB, Sorsoguenos, KARMA Kolektib, Kabataan Partylist at National Union of Students of the Philippines.

 

Catherine Gigantone, BS Food Technology ’06.

Kasapi: Gabriela Youth-UPLB, UPLB KULAYAN at Kabataan Partylist.

Bhen Aguihon, MS Community Development, BS Human Ecology ’06. Kasapi: League of Filipino Students-UPLB, UPLB Oikos, Kabataan Partylist at National Union of Students of the Philippines, Kapatirang Plebeians UPLB Curia.

Kasama nila ang dalawa pang manggagawa na sina Joeffrey Barreto at Rodel Badayos ng Anakpawis Partylist.

Kinasuhan ng mga pulisya ang mga kinilala bilang Calamba 7, kung saan bahagi ang UPLB 5, ng Public Disturbance and Tumult sa kabila ng kawalan ng basehan para sa kasong ito.

Kung nabubuhay si Rizal sa ating panahon, tiyak na hindi siya makapapayag sa ganitong bayolenteng realidad!

Mas masahol pa kung tutuusin ang rehimeng US-Aquino kaysa sa sinundan nitong rehimeng Gloria Arroyo. Maliban sa pag-aresto sa CALAMBA 7, kaliwa’t kanan ang mga paglabag sa karapatang pantao.

Wala pang isang taon sa estado-poder, 45 na ang biktima ng pampulitikang pamamaslang, 14 dito ang galing sa rehiyong Timog Katagalugan, ayon sa Karapatan Human Rights Alliance. At kabaliktaran ng sinasabi ni Aquino, wala pa ni isa ang signipikanteng nareresolba sa mga kaso ng paglabas sa kaparapatang-pantao. Kahit si Gloria Arroyo ay wala pang pinagbabayaran at hindi pa napapanagot ng rehimeng Aquino.

Sa ganitong kalagayan, lagi’t laging makatatagpo ang kabataan ng dahilan upang magpahayag ng disgusto at maghangad ng panlipunang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Noynoy Aquino, ang pagkilos ng kabataan ay kidlat pa ring nagpupumiglas.

Habang karaniwan ang paglaban para sa mga batayang karapatan mula sa libu-libong kabataang makabayan, ang bawat pagkilos ay karaniwang ding sasagutin ng pasismo ng naghaharing uring nasa kapangyarihan.

Hindi tayo makapapayag sa ganitong kaayusan. Hayaan nating ang ating galit ang magsilbing ating armas, tulad ng milyun-milyong martir at bayani na nagbuwis ng buhay para sa inang bayang ginagahasa ng paglabag sa ating mga kaparatan.

BASAGIN ANG ILUSYON NG PAGBABAGO SA REHIMENG US-AQUINO!

ISULONG ANG PAMBANSANG DEMOKRASYA!

Picket protest | Calamba Police Station | June 21 | Assembly @11am | Hum steps

 

Like Facebook’s “Free the Calamba 7” fanpage

For inquiries and support (in kind or in cash), please contact Allen (09272771096)

Advertisements

Sa ilalim ni Aquino: Isang taon na, may nagbago ba?

Class opening protest

Ang LFS at Anakbayan ay mga kasaping organisasyon ng Samahan ng KAbataan para sa Bayan o SAKBAYAN, ang pinakamalawak na partido-alyansa sa buong UP system. Ang LFS at Anakbayan din ay mga tagapagtatag ng Kabataan Partylist, ang nag-iisang representante sa kongreso na mula sa kabataan.

BINABATI NATIN ANG LAHAT NG MGA BAGONG ISKOLAR NG BAYAN! TATAK AT HINDI MAWAWALA SA ATIN ANG PAGIGING MAPANURI. KAYA HINIHIKAYAT NATIN ANG LAHAT NG MGA BAGONG ISKOLAR NG BAYAN NA MAG-ARAL, MAGLINGKOD, AT MANGAHAS NA MAKIBAKA!

Malinaw ang sagot ng kabataan: walang pagbabago sa ilalim ng rehimeng Aquino. Magpasahanggang ngayon, hindi napatunayan ng rehimeng US-Aquino na mayroon itong saligang pagkakaiba sa nagdaang rehimen ni Arroyo na kinamuhian ng sambayanang Pilipino. Nagbago lamang ang mga pangalan, istilo at mukha. Pero pareho lamang ang nakikinabang sa mga patakaran at polisiya: ang mga dayuhan at iilang mapagsamantala at mapang-api.

Bakit wala tayong aasahan sa ipinangakong pagbabago ni Aquino? Dahil ang sistemang panlipunan ng Pilipinas ay nanatili pa ring mala-kolonyal at mala-pyudal. Ibig sabihin nito, kahit na mayaman ang Pilipinas sa napakaraming likas-yaman (halimbawa, pangatlong pinakamayaman sa ginto sa daigdig) at yamang-tao (90 milyong mamamayan na halos apat na ulit na mas marami kaysa Canada), nilulukuban ang Sambayanang Pilipino ng tatlong ugat ng suliranin ng lipunan: ang imperyalismong-US, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

IMPERYALISMO ang pananatili ng dayuhang kontrol at dominasyon sa ekonomiya, pulitika at kultura ng bansa. Namamayani ang mga produkto ng mga dambuhalang korporasyon sa merkado ng bansa kung kaya nasasapawan at nalulugi ang mga maliliit na negosyo. Habang kumikita ng bilyong dolyar, pinapako ng mga imperyalista ang mga manggagawa sa napakaliit na sahod. Kinokontrol din ng mga imperyalistang-US ang mga polisiya ng gubyerno upang pigilan ang ating sariling pag-unlad. Kasabwat ng mga imperayalistang-US ang mga malalaking burgesya-kumprador o malalaking negosyanteng kumakalap ng dambuhalang likas-yaman at ineeksport sa ibayong dagat para sa pakinabang ng mga imperyalista.

PYUDALISMO naman ang sistemang nagtatali sa mga magsasakang bumubuo ng 75% ng ating populasyon sa relasyong mapagsamatala dahil sa konsentrasyon ng lupa sa mga asendero at malalaking panginoong maylupa. Ito ang naglulugmok sa mayorya ng mamamayan sa malawak na kagutuman, disempleyo, pagkamangmang at malalim na kahirapan.

BURUKRATA-KAPITALISMO ang sistema kung saan ang gobyerno ay ginagamit ng imperyalista, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador para sa pagnenegosyo, sa halip na gamitin ito para sa pagseserbisyo sa sambayanang Pilipino.

Ang tatlong salot na ito ang pinaglilingkuran ni Aquino, hindi ang sambayanang Pilipino. Hindi ang mamamayang pinagsasamantalahan at inaapi ang “boss” ni Aquino, kundi ang mga imperyalistang Kano, malalaking panginoong maylupa at burgesya kumprador.

Paano ito nagiging totoo sa mga polisiya ng rehimeng US-Aquino?

MAKA-DAYUHAN AT KONTRA-MAMAMAYANG EDUKASYON

Napakaliit ng pondo ng gubyerno sa edukasyon kumpara sa tunay na pangangailangan. Sa ipinasang badyet ng rehimeng US-Aquino para sa edukasyon, kitang-kita ang napakalaking kakulangan:

Mga kakulangan sa elementary at high school Kakulangan (2011) Tinarget idagdag ng gubyerno Natirang kakulangan
Kaguruan 103,599 10,000 93,599
Klasrum 152, 569 18,169 134,400
Upuan 13,225,527 1,168,608 12,056,919
Libro 95,557,997 32,325,782 63,232,105

Sanggunian: Department of Education mula sa League of Filipino Students praymer sa edukasyon

Nakatanggap ang Unibersidad ng Pilipinas ng napakaliit na P5 bilyong badyet. Kulang ito ng P12 bilyon. Dahil sa kakulangan sa badyet, natutulak ang UP na magtaas ng matrikula. Kaya bukod sa itinaas nitong matrikula noong 2006 mula P225 kada yunit patungong P1,000 kada yunit, ngayong taon itinaas pa nila ang bayarin mula P1,000 tungong P1,500 kada yunit sa pamamagitan ng Socialized Tuiton and Financial Assistance Program. Kaya sa isang semestre, papatak sa halos P60,000 ang bayarin ng estudyante ng UP kada taon. Tumaas din ang bayarin sa dormitoryo mula P350 patungong P600-P1,000 kada buwan. Dahil sa mga desperadong hakbang na ito, sa UP Diliman halimbawa, 3,826 na pumasa sa entrance exam sa UP (UPCAT), 1,110 ang hindi na pumasok sa UP, habang may 303 pa sa kanila ang nagkumpirma ng pagpasok pero kalauna’y iniatras din.

Maliban sa UP, nagtaasan din ng matrikula at iba pang bayarin sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo. Dahil dito, halos wala nang pamantasan ang kaya pang kumupkop ng mga matalino ngunit mahirap na magsasaka at manggagawa.

Sa halip na solusyonan ang malaking kakulangan sa pondo, balak ipasa ng rehimeng US-Aquino ang K+12, kung saan gagawing required ang kindergarten, 6 taon sa elementarya, 4 taon sa junior hayskul at dagdag na 2 taon para sa senior hayskul. Magdadag dito ng mga kurso tulad ng welding, machine operation at bar tending. Layunin ng K+12 na magpagradweyt ng kabataang Pilipino para ieksport ang lakas-paggawa sa ibang bansa. Sa pamamagitan ng K+12, pakikinabangan ng dayuhan ang mga kabataan, habang nasasaid ang pwersang paggawa para sa pagpapa-unlad ng bansa.

Ang ating panawagan: PAMBANSANG DEMOKRASYA! Ang pambansang demokrasya ang paninindigan para sa pagpapabagsak sa tatlong ugat ng suliranin ng lipunang Pilipino. Layunin ng pambansa demokratikong pakikibaka ang paglaya mula sa dayuhang kontrol sa ating ekonomiya, pulitika at kultura, pyudal na pagsasamantala at burukratikong katiwalian at pandarahas sa mamamayan.

PAMBANSA dahil nais nitong igiit ang pambansang soberanya.

DEMOKRATIKO dahil nais nitong ipaglaban ang demokratikong interes at karapatan ng mayorya ng sambayanang Pilipino—ng mga magsasaka, manggagawa, propesyunal, estudyante, maliliit na negosyante, minorya (Moro, Lumad, Mangyan atbp.), kababaihan, at iba pang demokratikong sektor.

ISKOLAR NA BAYAN, IPAGLABAN ANG KARAPATAN SA EDUKASYON

PAGLINGKURAN ANG SAMBAYANAN!