ANG PAPEL NG KABATAAN AT MGA TUNGKULIN NG ANAKBAYAN SA PAMBANSA-DEMOKRATIKONG PAKIKIBAKA

Mensahe para sa ika-6 na Kongreso ng Anakbayan
16-18 Mayo 2011

Ni Jose Maria Sison
Tagapangulong Tagapagtatag
Kabataang Makabayan

Malugod akong nakikiisa sa pamunuan at kasapian ng Anakbayan. Sa diwa, kalahok ako sa inyong ika-6 na Kongreso. Malaki ang aking tiwala na maisakatuparan ninyo ang mahahalagang layunin ng kongreso.
Paghusayan ang pagtatasa ng kalagayan at karanasan at ang pagbubuo ng mga resolusyon, panibagong patakaran at programa at ang pagsasaayos sa pambansang organisasyon ninyo. Napahalaga ang mahahango ninyong mga aral sa paglalagom sa 12-taong karanasan ng Anakbayan at pagpapataas ng kalidad ng mga saligang dokumento ng organisasyon tulad ng Konstitusyon, Oryentasyon at Programa.

Karapatdapat na alamin ninyo ang mga obhetibo at suhetibong sangkap ng mabilis na paglaki ng Anakbayan magmula 1998 hanggang 2001 at ang pagdausdos ng kasapian hanggang sa taong ito. Naging malaki ang papel ng Anakbayan at alyansang kabataan ang pagpapatalsik kay Estrada mula sa kapangyarihan noon 2001. Subalit nakayanan ni Arroyo na manatili sa kapangyarihan kahit na napakahaba ang panahon ng pagbaho at pagkamuhi
ng bayan.

Nasisiyahan akong may kapasyahan kayong pangibabawan ang mga kahirapan, lutasin ang mga problema, ibayong magpalakas at isulong ang kilusang kabataan. Tumpak na tugon sa mga hamon ang tema ng kongreso:

Sulong sa Daluyong: Sumalig sa rebolusyunaryong aral at solidong lakas ng masa! Mapangahas na magpalawak at magpalakas tungo sa panibagong
antas ng pambansa-demokratikong pakikibaka!

Salamat sa paglalahad ng Kilusang Mayo Uno sa lumalalang krisis ng pandaigdigang kapitalismo at ng Kilusang Magbuibukid ng Pilipinas sa krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema sa Pilipinas. Sa gayon, maliwanag ang pangkalahatang batayan ng pagtalakay ko sa makasaysayang papel ng kabataang Pilipino, mga kasalukuyang tungkulin
ng kabataan at hinaharap ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng kabataan at sambayanang Pilipino.

Batay sa aking kaalaman sa kaysaysayan at sarili kong karanasan, mahalaga at mapagpasiya ang papel ng kabataan sa pagrerebolusyon o pagsusulong ng makabayan at progresibong kilusang masa. Katangian ng kabataan ang kasiglahan sa pag-iisip at pagkilos, ang kahandaan na tumanggap ng mga bago at rebolusyonaryong idea at pamamaraan, ang
kapangahasan sa paglaban sa di-makatarungang sistema, ang kagitingan sa paglahok sa rebolusyon at ang pagnanasang makalikha ng mas maningning na kinabukasan.

Sa lumang demokratikong rebolusyon, halos kabataan lahat ang pamunuan at kasapian ng Katipunan at ng mga ibinunga nitong rebolusyonaryong gobyerno at hukbo. Sa bagong demokratikong rebolusyon, sadyang itinatag ang Kabataang Makabayan bilang komprehensibong organisasyon ng kabataan para iugnay ang mga estudyante sa mga kapwa nilang kabataan sa mga uring anakpawis at ibat ibang sektor ng mga saray ng
petiburges at gitnang burges.

Sa mulat sapul inspirado ng Katipunan at ng lumang demokratikong rebolusyon ang Kabataang Makabayan. Subalit batay sa mga kondisyon ng era ng makabagong imperyalismo at pandaigdigang rebolusyong proletaryo, itinuring ng KM ang sarili bilang katulong ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado sa pagsasagawa ng bagong
demokratikong rebolusyon sa Pilipinas, naging mabilis ang pagkalat ng KM sa buong Pilipinas. Dahil sa ang lumang partido ng pinagsanib na mga komunista at sosyalistang partido ay nabulid sa rebisyonismo, naging bahagi ang mga komunista sa loob ng KM ang pagbubuo ng bagong rebolusyonaryong partido ng proletaryado. Kasama nila ang mga beteranong tapat sa Marxismo-Leninismo hanggang Maoismo. Agad ang bagong partido nagkaroon ng katangiang pambansa at nakaugat sa uring anakpawis dahil sa lawak at lalim ng organisasyon ng KM.

Pinagbuhatan ng maraming kasapi ng Partido at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan ang KM. Sa panahon ng pasistang diktadura, kumilos ang KM nang palihim sa mga kalunsuran at kabayananan. Kinilala ng Partido ang KM bilang Liga ng Komunistang Kabataan. Nagparami sa hanay ng mga estudyante, mga manggagawa, mga magsasaka, mga maralitang tagalunsod, mga propesyonal at iba pang sektor ng petitbuges and gitnang burges. Naging mapagpasiya ang papel ng KM sa pagsulong ng lihim at lantarang kilos masa para ibagsak ang pasistang diktadura.

Patuloy ang mahalaga at mapagpasiyang papel ng kabataang organisasyon tulad ng Anakbayan na tumatahak sa linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon. Walang tigil at lumulubha ang pagsasamantala at pang-aapi ng dayuhang monopolyo kapitalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo sa kabataan at sambayanang Pilipino. Ang palagiang krisis ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema ay palala nang palala, laluna ngayong ang sistema ng pandaigdigiang kapitalismo ay niyayanig ng krisis na katulad ng Malaking Depresyon.

Ang mga nasa uring anakpawis sampun ang mga nasa gitnang saray ay nagdaranas ngayon ng matinding hirap. Laganap ang kawalan ng trabaho. Hindi umaangat ang kinikita at laging bumabagsak ang halaga nito. Mabilis ang pagtaas ng presyo ng pagkain, langis at iba pang batayang kalakal na kinakailangan ng masa. Pinatawan ng pribatisasyon ang mga serbisyo sosyal tulad sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pa. Kung meron pang serbisyo sosyal mula sa reaksyonaryong gobyerno, mataas ang singil samantalang nagpapataw rin ng mataas na buwis na nakapasok na sa presyo ng mga batayang kalakal.

Ipinagpapatuloy at pinapalala ng rehimeng Aquino ang masasamang patakaran at programang diktado ng mga imperyalistang pinangungunahan ng US. Patuloy at palala ang pagtiwangwang ng ekonomya sa mga dayuhang monopolyo para magsamantala sa anakpawis at sa likas na yaman ng bansa at magkamal ng malalaking tubo. Patuloy at palala ang pagsasamantala ng mga panginoong may lupa sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Patuloy at palala ang korupsyon ng mga nasa kapangyarihan sa
reaksyonaryong estado.

Laganap at umaalingawngaw ang karaingan ng masa. Subalit panunupil ang
sagot ng estado sa kanila. Alinsunod sa utos ng imperyalismong
Amerikano, nagsasagawa ang rehimeng Aquino ng brutal at madudugong
kampanya ng panunupil sa mga makabayan at progresibong pwersa ng
kabataan at sambayanang Pilipino. Ang karahasan ng mga militar, pulis
at paramilitar ay sinasabayan ng pagkukunwaring negosasyon sa
kapayapaan at pagturing sa mga operasyong militar na operasyon ng
kapayapaan at kaunlaran. Dumarami ang patunay na palulubhain ng US at
rehimeng Aquino ang gera sibil sa ating bayan,

Magpakahusay ang Anakbayan sa paghihimok at pagmumulat sa kabataang
Pilipino sa linya ng pambansang demokratikong rebolusyon. Paalabin ang
kanilang damdamin at pataasin ang antas ng kanilang kamalayan sa
pamamagitan ng ibat ibang paraan ng ahitasyon, propaganda at
edukasyon. Sa bawat isyu, dapat kagyat na abutin ang nakapakaraming
kabataan sa pamamagitan ng ahitasyon at propaganda. Dapat ding
magpalaganap ng maikling kurso tungkol sa Konstitusyon at Programa ng
Anakbayan.

Alamin mula sa kabataan ng ibat ibat aping uri, saray at sektor ang
kanilang kalagayan, hinaing at kailangan. Sa gayon, magiging tumpak
ang mga islogan at ideya na ikinakalat sa kanila. Sa gayundin,
mapapadali at mapapalalim ang pag-ugat ng mga balangay ng Anakbayan.
Harapin ang mga problema ng mga estudyante kung nagtatayo ng balangay
sa eskwela, ang mga problema ng kabataang manggagawa kung sa mga
pabrika, ang mga problema ng kabataang magsasaka kung sa kanayunan,
mga problema ng kabataang maralita kung sa mga komunidad ng maralitang
lunsod at mga problema ng kabataan propesyonal kung sa hanay ng mga
propesyonañ.

Gamitin ang mga tradisyonal na paraan ng ahitasyon, propaganda at
edukasyon na kailanman hindi mawawala, tulad ng talumpati, sulat
kamay, inilimbag na publikasyon, polyeto, sulat pader, poster, mga
awit, tula, dula at masining na pagtatanghal. Gamitin din ang mga
makabagong paraan na bunga ng teknolohiya ng elektronika, tulad ng
e-mail, website, blogging, social media, video, texting, twitter at
iba pa. Dapat malayong mas mabilis ngayon kaysa rati ang gawaing
ahitasyon, propaganda at edukasyon.

Sa panahon ng aking pagiging kabataan, ang hirap maghanap ng mga
akdang rebolusyonaryo dahil sa pagbabawal ng mga imperyalistang Kano
at mga reaksyonaryong papet nila alinsunod sa Anti-Subversion Act.
Ngayon nasa internet ang ibat ibang tipo ng materyal para sa pag-aaral
ng pambansa-demokratikong rebolusyon at Marxismo-Leninismo-Maoismo.
Dapat mabilis kumalat ang mga rebolusyonaryong ideya at mas madali
kaysa rati ang pagpapasiklab sa damdamin at pagpapataas ng kamalayan
ng kabataan at sambayanang Pilipino.

Magpakahusay ang Anakbayan sa pag-organisa sa mga kabataan. Sayang
kung hindi narerekluta ang malaking bahagi ng mga kabataang inaabot ng
ahistayon at propaganda at napapalahok sa mga mobilisasyon. Batayang
tungkulin ng bawat kasapi na magrekluta ng bagong kasapi sa arawang
takbo ng gawaing masa at sa mga okasyonal na pagtitipon ng masa.
Magrekluta sa hanay ng mga estudyante, manggagawa, mangigisda,
maralitang lunsod, magsasaka, manggawang bukid, mga propesyonal at mga
petiburges sa lunsod. Puede ring mangalap ng mga kasapi ang Anakbayan
mula sa ibat ibang tipo ng organisasyon at mula sa hanay ng mga kasapi
at volunteer ng elektoral na partido ng kabataan.

Gawing sistematiko, simple at mabilis ang pagrekluta. Una, gamitin ang
subok na kombinasyon ng OD at ED, laluna kung saan wala pang balangay
ng Anakbayan. Ang kadreng OD ang bahala sa pagdaraos ng miting sa
pagrekluta, pagtanggap ng aplikasyon at pagpapasumpa bago magtapos ang
miting. Ang kadreng ED ang bahala sa pagpapaliwanag sa mga
pinakamahalagang punto sa Konstitusyon at Programa ng Anakbayan.
Ikalawa, laging magkusa ang umiiral na balangay at mga kadreng OD at
ED nito na magyakag ng mga aplikante at magdaos ng miting ng
pagrekluta nang lingguhan o buwanan. Ikatlo, puedeng mangalap ang
bawat kasapi ng Anakbayan ng kahit ilang aplikante kahit kailan at
kahit saan na kaya niyang abutin bastat sundin ang maliwanag na
proseso ng pagpapasampa.

Puedeng pasumpain bilang kasapi ang sinumang aplikante na
napaliwanagan at tumatatanggap sa Konstitusyon at Programa ng
Anakbayan, rekomendado ng isang kasapi at sinuri ng tagapangasiwa sa
pagrekluta at handang dumaan sa kurso hinggil sa kabataan at
pambansang demokratikong kilusan. Sapat na ang pag-unawa at pagtanggap
ng Konstitusyon at Programa para maging kasapi ang aplikante. Isusunod
na lang ang anumang kurso na lumalampas sa dalawang buong araw at
pag-aatas sa anumang gawain batay sa kolektibong pangangailangan at
personal na kakayahan ng kasapi.

Tandaan na makabuluhan at malaking bagay sa aplikante mismo at sa
Anakbayan ang pagsumpa at pagsampa bilang kasapi. Ito ay pagkilala sa
makabayan at progresibong pagnanasa ng aplikante. Sa ganitong
pagkilala, tiyak o malamang na ibayong magsisikap siya na itaas ang
antas ng kanyang kamalayan at pagkilos. Mawawalan nang gana ang
sinumang aplikante na pinahihirapang pumasok sa Anakbayan dahil sa
kawalan o kasalimuotan ng mga hakbang sa pagrekluta o sa mga pangakong
mabigyan ng mahaba o maraming kurso na hindi natutupad. Huwag gamitin
ang salitang konsolidasyon para sikilin ang ekspansyon. Magpalawak
para may konsolidahin, laluna kung naaagnas ang bilang ng kasapian.

Lahat ng rinekluta sa kahit anong paraan ay dapat ipasok sa isang
balangay na umiiral na o kagyat na itatatag pa. Ang balangay ang
angkla at batayang kolektiba ng mga kasapi. Sa umpisa, sapat na ang
tatlo o limang kasapi para buuin ang isang balangay sa isang
depinidong lugar. Kung umabot na sa tatlumpo ang kasapi, puedeng
magbuo ng bagong balangay. Dapat itulak ang mga bagong kasapi na
magrekluta mula sa hanay ng mga dati at bagong kakilala nila. Isang
batayang tungkulin ng bawat kasapi na magrekluta ng iba pa.

Dapat gawin ang Anakbayan na bukal ng mga kadre at kasapi para sa ibat
ibang tipo ng rebolusyonaryong pormasyon at gawain. Bago o matapos
lumampas ang isang kasapi ng Anakbayan sa maksimum na hangganan sa
edad, dapat kumilos para panatilihin at palakasin ang Anakbayan at
maghanda na lumipat sa anumang angkop na pormasyon o gawain. Kaugnay
nito, tularan ng Anakbayan ang Kabataang Makabayan sa paghuhubog ng
mga kadre at kasapi para sa ibat ibang pormasyon at gawain. Dapat
hindi malaglag at mawala ang sinumang kasapi ng Anakbayan na lampas sa
gulang ng kabataan.

Napakahalaga ang mobilisasyon ng masa sa mga sentro at lansangan. Sa
pamamagitan nito, nailalantad nang lubusan ang mahahalagang isyu at
nailalahad ang poot ng bayan. Kung talagang malaki at malakas,
nagbubunga ang mga kampanya ng mga makabuluhang pagbabago hanggang
pagpapatalsik sa mga pinunong katulad nina Marcos at Estrada.
Nakakapagpalakas sa mga makabayan at progresibong pwersa ng
sambayanang Pilipino. Nakakapagbukas ng daan para sa pagpapabagsak sa
bulok ng naghaharing sistema.

Umigpaw ang lakas ng Kabataang Makabayan dahil sa Sigwa ng Unang
Kwarto ng 1971.Ganoon din ang lakas ng ibat ibang organisasyon dahil
sa kampanya ng pagpapabagsak sa pasistang diktadura noong 1983-86 at
ang lakas ng Anakbayan dahil sa matagumpay na kampanya para sa
pagpapatalsik kay Estrada sa mga taon ng 1999-2001. Nanatili ang
rehimeng Arroyo sa kapangyarihan hanggang 2010 dahil walang lumitaw na
malalaki at militanteng kilos masa sa mga lansangan. Kahit kailan
walang lumitaw na kahit isang kilos protesta ng 100,000 kahit na
malakas ang propaganda laban sa rehimen at matindi ang galit ng masa.
Sa ganitong kalagayan, lumiit at humina ang kasapian ng Anakbayan

Magpakahusay ang Anakbayan sa pagmobilisa ng mga kabataan para sa mga
kolektibong kilos hinggil sa mga maiinit na isyu na bumabagabag sa
kabataan at sambayanang Pilipino. Dapat pakilusin ang organisadong
masa para abutin at pakilusin ang mas marami pang masa na hindi pa
organisado o kaya nasa ilalim ng ibang organisasyon o institusyon.
Gamitin ang patakaran ng nagkakaisang hanay para abutin at pakilusin
ang masang hindi pa organisado ng Anakbayan.

Mantenihin ang kasarinlan, inisyatiba at militansiya ng Anakbayan at
iba pang pwersang progresibong pwersa. Gamitin ang malapad na
nagkakaisang hanay para magparami ng masang kalahok at hindi para
lamang gumawa ng token protests o kaya maging sunud-sunuran pa sa mga
alyadong walang dinadalang masa. Huwag magpakasapat sa rali sa Ayala
Avenue, Makati o saan mang natatanging lugar kundi maglunsad ng mga
kilos protesta ng masa sa maraming lansangan. Dahil hindi lumalaki ang
mga kilos protesta, nagagawa ng pulis na parang mga batang
sunud-sunutan ang mga maliit na pulutong ng demostrador.

Para dumami ang kalahok sa mga mobilisasyon, katulad ng mga martsa at
rali, dapat may panahon ng paghahanda na kinasasangkutan ng ahitasyon
at propaganda at mga lokal na miting at rali. Sa takdang araw ng
malaking mobilisasyon, dapat umabot sa rurok ang ahitasyon at
propaganda at dapat hanggat maaari paramihin ang mga pangunahin at
segundaryong kolumna ng mga nagmamartsang demostrador para dumagsa sa
sentral na tagpuan.

Sa mga aktibidades ng paghahanda at pagsasagawa ng mobilisasyon, dapat
rinerekluta sa Anakbayan ang mga lumilitaw na aktibo para may maagap
na solidong pag-organisa sa gitna ng malawakang kampanya. Dapat laging
dala ng mga organisador ang batayang pamplet (ng Konstitusyon at
Programa) at application form ng Anakbayan para ibigay sa mga kalahok
sa kilos masa. Matapos ang mobilisasyon, ipagpatuloy ang pagrekluta sa
mga lumitaw na aktibo. Sayang ang mobilisasyon kung lilitaw at
maglalaho lamang na parang bula ang natipong masa. Dapat na may
agarang solidong bunga sa pamamagitan ng pagrekluta ng mga bagong
kasapi ng Anakbayan.

Makakaasa ang Anakbayan na makakapag-ambag ng malaki at makabuluhan sa
pagsulong at tagumpay ng kilusang pambansang demokratiko, kung mahusay
at mabunga ang gawain sa pagmumulat, pag-oorganisa at pagpapakilos sa
daan-daang libo hanggang milyun-milyong kabataang Pilipino.

Tulad ng Kabataang Makabayan, sa takbo ng pakikibaka, makakapag-ambag
ang Anakbayan ng maraming matibay na aktibista o militante para sa
pagpapalakas at pagsulong ng ibat ibang tipo ng organisasyon, gawain
at anyo ng pakikibaka para sa pambansang kasarinlan at demokrasya.

Mabuhay ang Anakbayan!

Isulong ang kilusang pambansa-demokratiko!

Mabuhay ang kabataan at sambayanang Pilipino!

Advertisements